Rozpis KS "B" sez. 2014/2015

15.10.2014 12:59
Rozpis soutěží družstev řízených STK MKŠS 2014/2015
 
1. Struktura soutěží
Krajský přebor MKŠS
Krajská soutěž „A“ MKŠS (okresy Nový Jičín a Ostrava)
Krajská soutěž „B“ MKŠS (okresy Frýdek-Místek a Karviná)
Krajská soutěž „C“ MKŠS (okresy Bruntál a Opava)
 
2. Adresář
Krajský přebor MKŠS
Jaroslav Kořínek
Lumírova 9
Ostrava 730 00
e-mail: jar.korinek@centrum.cz
tel: 607 255 635
 
Krajská soutěž „A“ MKŠS
Jaroslav Kořínek
Lumírova 9
Ostrava 730 00
e-mail: jar.korinek@centrum.cz
tel: 607 255 635
 
Krajská soutěž „B“ MKŠS
Ing. Jiří Kopta
Na Hranici 956
735 41 Petřvald
e-mail: kopta.jiri@centrum.cz
tel: 723 445 242
 
Krajská soutěž „C“ MKŠS
Vít Pavera
Lidická 22
Opava 746 01
e-mail: VitPavera@seznam.cz
tel: 724 146 116
 
Předseda STK MKŠS
Ing. Jiří Kopta
Na Hranici 956
735 41 Petřvald
e-mail: kopta.jiri@centrum.cz
tel: 723 445 242
 
Registrace, přestupy
Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV - šachy
P.O. Box 100
709 00 Ostrava 9
e-mail: mssvaz@volny.cz
 
Zpracovatel LOK ČR
Martin Šmajzr
Polní 1339
Ústí nad Orlicí 562 06
tel: 605 158 028
e-mail: smajzr@email.cz
 
3. Termínový kalendář
Krajský přebor           Krajské soutěže
1. kolo 19. 10. 2014   02. 11. 2014
2. kolo 09. 11. 2014   16. 11. 2014
3. kolo 23. 11. 2014   30. 11. 2014
4. kolo 07. 12. 2014   14. 12. 2014
5. kolo 04. 01. 2015     1. 01. 2015
6. kolo 18. 01. 2015   25. 01. 2015
7. kolo 01. 02. 2015   08. 02. 2015
8. kolo 15. 02. 2015   22. 02. 2015
9. kolo 01. 03. 2015   15. 03. 2015
10. kolo 22. 03. 2015  29. 03. 2015
11. kolo 12. 04. 2015  19. 04. 2015
 
4. Všeobecná ustanovení
 
1. Pořadatelem soutěží je Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS) se sídlem MSKS ČSTV - šachy.
Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2, IČO: 70966141
Bankovní spojení: KB Ostrava, číslo účtu: 86-5214050217/0100.
 
2. Řídícím orgánem je Sportovně technická komise MKŠS. Administrativní řízení jednotlivých skupin
zabezpečují pověření vedoucí soutěží (viz. Adresář).
 
3. Tento rozpis se vztahuje na Krajský přebor a Krajské soutěže „A“, „B“, „C“. Všechny soutěže družstev se
hrají systémem jednokolovým každý s každým na osmi šachovnicích. Počet družstev v každé soutěži je 12.
 
4. Všichni účastníci soutěží jsou povinni řídit se platnými dokumenty ŠSČR a FIDE, zejména Pravidly FIDE,
Soutěžním řádem ŠSČR v platném znění, tímto rozpisem a jeho dodatky a pokyny vedoucích soutěží.
 
5. Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulém ročníku
nebo do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže v souladu s pravidly o obsazování soutěží. Přehled
družstev je přílohou tohoto rozpisu (příloha č. 2). V případě neobsazení soutěže 12 účastníky z příslušných
okresů dané soutěže, budou oslovení náhradníci soutěží plně obsazených.
 
6. Družstva se do soutěží přihlašují přihláškou (příloha č. 1) elektronicky e-mailem ve formátu *.pdf nebo
*.doc na adresu vedoucího soutěže nejpozději do 30. 6. 2014. Vedoucí soutěže následně potvrdí zástupci
družstva obdržení přihlášky. Pokud vedoucí soutěže neobdrží přihlášku v daném termínu, ztrácí družstvo
právo účasti a STK osloví náhradníka. Pokud obdrží přihlášku ve stanoveném termínu bez stanovených
náležitostí, udělí družstvu pokutu dle přílohy č. 4. Údaje na přihlášce nevyplňujte ručně!
 
7. Podle čl. 3.3.5. Soutěžního řádu má oddíl právo přihlásit družstvo do nižší soutěže, a to do 24. 6. 2014
po obdržení tohoto rozpisu (společně s oznámením řídícímu orgánu soutěže, do které se hodlá přihlásit).
Pokud tak učiní později, nemusí být družstvo do nižší soutěže přijato, a takovéto oznámení by bylo chápáno
jako vystoupení ze soutěže s pozváním náhradníka na uvolněné místo v soutěži.
 
8. Losování soutěží proběhne na centrální losovací schůzi za přítomnosti členů STK a VV MKŠS 8. 9. 2014
v 16:00 v sídle MKŠS. Zástupci družstev se jí nebudou muset účastnit. Kontaktní osoby uvedeny
na přihlášce do soutěže budou e-mailem obeznámeny. Do tohoto data musí zástupci družstev upřesnit, zda
požadují pro své družstvo řízené losování (konkrétní startovní číslo), případně požadavky na změnu termínu
či začátek zápasů. Tyto požadavky se vezmou při losování v úvahu. Pokud v jedné skupině startuje více
družstev téhož oddílu, může vedoucí soutěže uplatnit řízené losování a přidělit těmto družstvům losovací
čísla tak, aby vzájemné zápasy těchto družstev byly odehrány do 31. 12. 2014.
 
9. Soupiska musí obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.5.1. Soutěžního řádu. Musí být zaslána do 15. 9. 2014
v elektronické podobě vedoucímu soutěže. Vedoucí soutěže po kontrole odešle potvrzenou soupisku poštou
(příp. předá osobně, či naskenovanou e-mailem) zástupcům družstva. Vzor soupisky v příloze č. 7.
 
5. Technická ustanovení
 
1. Tempo hry je 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 vteřin za každý
provedený tah od začátku partie pro každého hráče za povinného použití digitálních hodin v KP i v KS.
Domácí družstvo je povinno nastavit digitální hodiny a dále pak mít k dispozici návod na jejich obsluhu
v českém jazyce. Za počáteční nastavení hodin před začátkem zápasu odpovídá domácí družstvo. Případné
spory řeší rozhodčí.
 
2. Začátek utkání je stanoven na 9:00 ve všech soutěžích. Vedoucí soutěže má právo stanovit jiný začátek
utkání s respektováním práva hostujícího družstva dle čl. 3.6.1. Soutěžního řádu. Utkání posledního kola
bude mít shodný začátek. Změny termínu, času a místa v průběhu soutěže jsou možné jen za souhlasu
vedoucího soutěže. V případě závažných okolností je oprávněna STK provést v časovém plánu změny.
 
3. Zástupce domácího družstva je povinen neprodleně nahlásit, nejpozději však do 17:00 v den utkání, emailem
(případně SMS) výsledky na jednotlivých šachovnicích, rozhodčího a poznámky uvedené v zápise
o utkání, v Krajském přeboru do dvou dnů také všechny partie z utkání převedené do elektronické podoby.
Zápisy o utkání a partiáře, které si je STK MKŠS oprávněna vyžádat po případném podání protestu, si
domácí kapitán archivuje do 30. 6. 2015. Zápis se odesílá poštou pouze v případě, pokud bylo utkání
narušeno mimořádnou událostí a byl o ní proveden zápis v „Zápise o utkání“.
 
4. Vedoucí soutěže (příloha č. 6) je povinen neprodleně po obdržení výsledků zveřejnit tyto na stránkách
ŠSČR, nejpozději však do 12 hodiny dne následujícího po hracím dni. Vedoucí soutěže rovněž vydává
číslovaný zpravodaj se všemi výsledky družstev na jednotlivých šachovnicích a dalšími pro družstva
závaznými informacemi. Podrobnosti zpracovávání a předávání partiového materiálu dohodne vedoucí
soutěže s družstvy na losovací schůzi a zveřejní v úvodním zpravodaji. Vedoucí Krajského přeboru je
povinen průběžně zpracovávat sborník partií a rozesílat jej nejpozději do týdne po sehrání kola kapitánům
družstev.
 
5. Rozhodčího může ve výjimečných případech delegovat Komise rozhodčích MKŠS. Vedoucí soutěže tuto
delegaci oznámí nejpozději týden před utkáním. Družstva nemají právo tohoto rozhodčího odmítnout a
domácí družstvo mu hradí náklady dle ekonomické směrnice. Pokud není rozhodčí takto delegován, má
domácí družstvo právo a povinnost zajistit kvalifikovaného rozhodčího (může jím být i hráč některého
z družstev, pokud s tím souhlasí). Za nezajištění kvalifikovaného rozhodčího bude domácí družstvo
pokutováno. Úlohu rozhodčího pak automaticky přebírá kapitán domácího družstva. Na utkání též může být
vyslán delegát mistrovského utkání. Náklady spojené z účasti delegáta hradí řídící orgán soutěže.
 
6. O pořadí družstev na konci soutěže rozhoduje postupně:
a) počet zápasových bodů (tříbodový systém)
b) součet skóre ze všech zápasů
c) součet vyhraných partií ze všech utkání
d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná
e) výsledek proti prvnímu družstvu, dále proti druhému, třetímu atd.
f) los
 
7. Z Krajského přeboru postupují první dvě družstva do 2. ligy „F“, poslední tři sestupují do Krajských soutěží.
Z Krajské soutěže postupují vítězové do Krajského přeboru, poslední dva sestupují do Okresních přeborů.
Tyto počty se mohou měnit v závislosti na vnějších okolnostech, vždy však musí být dodržena příslušná
ustanovení soutěžního řádu.
 
8. Družstvo, jehož alespoň dva hráči základní sestavy plní v řádném termínu utkání reprezentační povinnosti
ŠSČR, nebo startují na vrcholné mistrovské soutěži ŠSČR, nebo v kvalifikační soutěži o jeden stupeň nižší,
a to ve všech kategoriích, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak však učinit do losovací
schůze nebo nejpozději 2 měsíce předem. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět. Pokud se
družstva nedohodnou na termínu, rozhodne ŘO. Ve výjimečných případech může družstvo požádat ŘO
o změnu termínu ve lhůtě kratší než 2 měsíce. Každá taková žádost bude posouzena individuálně
po konzultaci s družstvem soupeře.
 
9. Hráči startují s ELO ČR k 5. 9. 2014 a s ELO FIDE k 1. 10. 2014 v KP a 1. 11. 2014 v KS. Všechny soutěže
budou započteny na LOK ČR k 5. 5. 2015 a budou zaslány k zápočtu na ELO FIDE. Vedoucí soutěží pošlou
výsledky k zápočtu v předepsané formě nejpozději do 7 dnů po uzavření soutěže na adresu Zpracovatele
LOK ČR a předsedy STK MKŠS.
 
10. Doplnění soupisek v soutěžích řízených STK MKŠS je povoleno do 31. 11. 2014. Takový hráč může být
doplněn na soupisku nejvýše za posledním hráčem základní sestavy. Hráč může nastoupit v utkání
od 1. 1. 2015. Hráč startuje s ELO ČR k 5. 9. 2014 a s ELO FIDE k 1. 1. 2015.
11. Námitky ve smyslu článku 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK MKŠS a zasílají na adresu
předsedy STK MKŠS. Poplatek ve výši 500 Kč se platí na účet MKŠS.
12. Odvolání ve smyslu článku 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV MKŠS a zasílá sekretariátu MKŠS.
Poplatek ve výši 500 Kč se platí na účet MKŠS.
 
6. Platby a pokuty
 
1. Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí převodem na účet MKŠS
u KB Ostrava, číslo účtu: 86-5214050217/0100 nebo v hotovosti na sekretariátu MKŠS v Ostravě,
Vítkovická 3083/1 na základě faktury vystavené MKŠS ke dni 10. 10. 2014 poté zaslané na kontaktní
e-mail daného oddílu. Jako variabilní symbol platby poslouží číslo faktury. Více v příloze č.9.
 
2. Sazebník poplatků a pokut je přílohou tohoto rozpisu (příloha č. 4).
 
3. Za porušení nebo zanedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu ŠSČR,
rozpisu soutěže, dodatku rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže jsou v souladu s odstavcem 2.9.
a články 3.5.6. a 5.3.4. Soutěžního řádu stanoveny pokuty (příloha č. 4). Pokuta je závazkem oddílu, jehož je
družstvo součástí, vůči ŠSČR, MKŠS (dle orgánů, který pokutu udělil) a bez jejího zaplacení nebude
do soutěží řízených ŠSČR, MKŠS přijato žádné družstvo příslušného oddílu. Pokuta musí být uhrazena na
účet MKŠS na základě faktury zaslané na předsedu příslušného oddílu dne 10. 10. roku ukončení dané
soutěže.
 
4. Družstvo, které se během soutěže bez důvodu zaviněného vyšší moci nedostaví k utkání, bude pokutováno s
přihlédnutím k míře zavinění a ovlivnění soutěže a úspoře nákladů tohoto družstva. Část z vybrané pokuty
převede MKŠS na účet oddílu, jehož družstvo se k utkání řádně dostavilo, jako částečnou úhradu nákladů
spojených s přípravou utkání. Při opakovaném utkání, ke kterému došlo z omluvitelného důvodu na straně
jednoho z družstev, může řídící orgán předepsat tomuto družstvu náhradu zvýšených prokázaných nákladů
soupeře: za pronájem hrací místnosti (max. 500 Kč), náklady na cestovné a stravné hráčů.
5. Pokuty uděluje a závažnost důvodů posuzuje vždy vedoucí soutěže, který má právo udělovat případné další
pokuty čl. 2.9.2. Soutěžního řádu.
 
Přílohy:
1) Přihláška do soutěže družstev ročníku 2014/2015
2) Zařazení do skupin KP a KS
3) Přehled udělených pokut v soutěžním ročníku 2013/2014
4) Sazebník poplatků a pokut
5) Přehled oddílů splňující podmínky sníženého startovného
6) Statut vedoucího soutěže
7) Soupiska družstva v soutěžích řízených MKŠS
8) Povolení k hostování v soutěžích řízených MKŠS
9) Systém úhrady poplatků oddílů vůči MKŠS
 
Ing. Jiří Kopta
Předseda STK MKŠS